ASA Fellow-Chunming Zhang

Congratulations to Chunming Zhang for being elected as a ASA Fellow at the 2016 JSM in Chicago