Past Masters Students

2017-2018

 • Raed Al Kontar
 • Alex Covington
 • Chelsey Green
 • Changyue Song
 • John Spaw
 • Seulkee Yun
 • Yuqing Zheng
 • Alex Schmidt
 • Yishan Cai (MS-DS)
 • Shiwei Cao (MS-DS)
 • Jianmin Chen (MS-DS)
 • Jiyun Chen (MS-DS)
 • Yilun Chen (MS-DS)
 • Jiashun Cheng (MS-DS)
 • Yan Chu (MS-DS)
 • Yining Ding (MS-DS)
 • Shurong Gu (MS-DS)
 • Jing Guo (MS-DS)
 • Zong Guo (MS-DS)
 • Yanqi Huang (MS-DS)
 • Wen Huang (MS-DS)
 • Huiyu Jiang (MS-DS)
 • Ruidong Lan (MS-DS)
 • Hanmo Li (MS-DS)
 • Peijin Li (MS-DS)
 • Wenjin Li (MS-DS)
 • Yifan Li (MS-DS)
 • Guoli Liu (MS-DS)
 • Jia Liu (MS-DS)
 • Hongzhi Liu (MS-DS)
 • Cheng Lu (MS-DS)
 • Yanshi Luo (MS-DS)
 • Boliang Ma (MS-DS)
 • Shuyi Qu (MS-DS)
 • Qizheng Ren (MS-DS)
 • Yichen Shi (MS-DS)
 • Guanxu Su (MS-DS)
 • Yuwei Sun (MS-DS)
 • Jing Tao (MS-DS)
 • Jianxiong Wang (MS-DS)
 • Jiayin Wang (MS-DS)
 • Lan Wang (MS-DS)
 • Shaodong Wang (MS-DS)
 • Xiawei Wang (MS-DS)
 • Yanran Wang (MS-DS)
 • Wenqin Xiong (MS-DS)
 • Jiacheng Xu (MS-DS)
 • Xinjie Ye (MS-DS)
 • Lixia Yi (MS-DS)
 • Linhai Zhang (MS-DS)
 • Yiqiao Zhang (MS-DS)
 • Wenyan Zhou(MS-DS)

2016-2017

 • Jennifer Nguyen
 • Yuhang Liu
 • Anqi Shi
 • Abbey Benzine
 • Stephen Berg
 • Xiaochen Xian
 • Yuqing Xu
 • Brad Stieber
 • Victoria Mansfield
 • Crystal Chen
 • Rebecca Post
 • Sheng Guo (MS-DS)
 • Sinong Geng (MS-DS)
 • Boyuan Feng (MS-DS
 • Xiaohan Fu (MS-DS)
 • Xu Han (MS-DS)
 • Yijing Li (MS-DS)
 • Youjia Zhou (MS-DS)
 • Shixuan Min (MS-DS)
 • Yueyao Wang (MS-DS)
 • Mingyi Yang (MS-DS)
 • Rouyi Ding (MS-DS)
 • Yue Bai (MS-DS)
 • Rachel Zhu (MS-DS)
 • Shuoyang Wang(MS-DS)
 • Chuyi Wang (MS-DS)
 • Yang Sun (MS-DS)
 • Guanyu Nie (MS-DS)
 • Xuchun Liu(MS-DS)
 • Yuhan He (MS-DS)
 • Peiyang Yu (MS-DS)
 • Xiaoyu Zhou (MS-DS)
 • Zeyu Yang (MS-DS)
 • Huanwen Wu (MS-DS)
 • Yuhui Wang (MS-DS)
 • Yiwen Wang (MS-DS)
 • Chengning Zhang (MS-DS)
 • Yida Yin (MS-DS
 • Yiming Wang (MS-DS)
 • Zhener Tai (MS-DS)
 • Yang Qu (MS-DS)
 • Rong Pan (MS-DS)
 • Tong Niu (MS-DS)
 • Shou Niu (MS-DS)
 • Zijian Ni (MS-DS)
 • Ruisheng Guan (MS-DS)
 • Jiyuan Fang (MS-DS)
 • Ruifeng Chen (MS-DS)
 • Jiaming Chen (MS-DS)
 • Jialu Chen (MS-DS)
 • Dingxian Cao (MS-DS)
 • Weihao Wang (MS-DS)
 • Weifeng Zhu (MS-DS)

2015-2016

 • Derek Norton
 • Casey Shanks
 • Morgan Brown
 • Chaoyang Yu
 • Sien Deng
 • Xinyu Song
 • Yu-Mao Chen
 • Jennifer Birstler
 • Joseph Deutsch
 • Aditya Gore
 • Kyle Hebert
 • Maria Kamenetsky
 • Geng Li
 • Colin Longhurst
 • Young Min Park
 • Wentao Wu
 • Yan Yu
 • Bin Zhang
 • Shengqian Chen (MS-DS)
 • Zhuangye Chen (MS-DS)
 • Minjie Fan (MS-DS
 • Chenxi He (MS-DS)
 • Xiao Hu (MS-DS)
 • Yanan Huo (MS-DS)
 • Ruoyiing Jiang (MS-DS)
 • Chen Li (MS-DS)
 • Ruixia Li (MS-DS)
 • Qingyang Liu (MS-DS)
 • Zaiwei Liu (MS-DS)
 • Li Luo (MS-DS)
 • Rong Ma (MS-DS)
 • Liqiang Pu (MS-DS)
 • Jie Song (MS-DS)
 • Xingxing Tong (MS-DS)
 • Zongyan Wang (MS-DS)
 • Hao Xin (MS-DS)
 • Xiaonan Xu (MS-DS)
 • Weilan Yang (MS-DS)
 • Ziqi Yang (MS-DS)
 • Weiqi Zhang (MS-DS)
 • Wenxue Zhang (MS-DS)
 • Yaqi Zhou (MS-DS)
 • Yuqing Zhou (MS-DS)

2014-2015

 • Alyssa DiGilio
 • Timothy Grilley
 • Junbo Son
 • Shizhen Wang
 • Michael Wurm
 • Song Wang
 • Wesley Chang
 • Cole Cook
 • Katherine Goode
 • Brook Luers
 • Xiran Wang
 • Chen Jing

2013-2014

 • Anne Bruckner
 • John Oruongo
 • Zhishi Wang
 • Mark Banghart
 • Gina Benninger
 • John Davis
 • Timothy Idowu
 • Erin Jonaitis
 • Andrew Leslie
 • Shuji Liu
 • Francisco Peñagaricano
 • Jianguo Wu
 • Ryan Zea
 • Xiang Zhong

2012-2013

 • Norbert Binkiewicz
 • Michael Brown
 • Mark D'Agostino
 • Chanhan Hsu
 • Qi Jiang
 • Wairimu Magua
 • Aaron Potvien
 • Fabrizzio Sanchez
 • Barbara Wendelberger
 • Neil Baron
 • Nataliya Batina
 • Xinjie He
 • Chenhui Li
 • Yunfei Liu
 • Seho Park
 • Shuyun Ye

2011-2012

 • Huihui Duan
 • Jee Yeon Kim
 • Jincheng Cao
 • Minjing Tao
 • Jie Wei
 • Yunqing Zhang
 • Yajie Zhao
 • Wesley Brooks
 • Kristen Cyffka
 • Brittany Schwefel
 • Chen Wang
 • Wenwen Zhang
 • Chen Zuo

2010-2011

 • Timothy Beissinger
 • Qi Gong
 • Sungjin Kim
 • Jie Liu
 • Taeri Uhm
 • Yuan Yuan
 • John Kane
 • Yunzhi Lin
 • Jingjiang Peng
 • Sokol Vako
 • Ming Xie
 • Ting Yan
 • Jie Zhang
 • Yang Zhao

2009-2010

 • Jason Beach
 • Nan Chen
 • Dongjun Chung
 • Bin Dai
 • Qiuling He
 • Youngdeok Hwang
 • Hyun Sik Kim
 • Xin Li
 • Nanye Long
 • Darlene Lu
 • Marc Ratkovic
 • Zhuang Wu
 • Xinxin Yu
 • Sheng Zhang
 • Xun Zhao
 • Qiang Zhou

2008-2009

 • Kevin Eng
 • Eliabeth Esterberg
 • Lili Lan
 • Hao Lin
 • Cong Nie
 • Perla Reyes
 • Justin Ronca
 • Erica Sholts
 • Meng Song
 • Rui Tang
 • Sheng Wang
 • Xipei Yang

2007-2008

 • Heather Brazeau
 • Xiwen Ma
 • Casian Pantea
 • Qinglin Pei
 • Oscar Perez
 • Weiliang Shi
 • Qi Tang
 • Li Yao

2006-2007

 • Lane Burgette
 • Lakeesha Carmichael
 • Xin Chen
 • Lisa Chung
 • Gustavo De los Campos
 • Shan Di
 • Robert Green
 • Scott Hetzel
 • Deyuan Jiang
 • Jihoon Kim
 • Pei-Fen Kuan
 • Chenxi Li
 • Jun Li
 • Quan Li
 • Zhiguo Li
 • Jee Young Moon
 • Sheree Schrager
 • Yali Wang

2005-2006

 • Hsiang Chen
 • Sang-Hoon Cho
 • Robert Erhardt
 • Huaibao Feng
 • Tim Grant
 • Junhee Han
 • Seungbong Han
 • Bo Huang
 • Nong Jin
 • Jing Li
 • Feng-Chang Lin
 • Tingjun Peng
 • Hongyu Sun
 • Kazuhiko Shinki
 • Behrang Vali

2004-2005

 • Youngjae Chang
 • Chien-Wei Chen
 • Ping Chen
 • Younjeong Choi
 • Hyunho Chun
 • Geng Deng
 • Chunpeng Fan
 • Fang Fang
 • Fred Gomes de Alencar
 • Shanhong Guan
 • Davorka Gulisija
 • Erik Iverson
 • Joungyoun Kim
 • Michael Kozloski
 • Munjung Kwak
 • Ting-Li Lin
 • Fang-Shu Ou
 • Stephen Stanhope
 • Hui Wang
 • Ping Wang
 • Ying Ying Wang
 • Zhiguo Xiao
 • Jing Xu
 • Lei Xu
 • Yan Yu
 • Yanbing Zheng

2003-2004

 • Stephen Gaffigan
 • Martin Heller
 • Nicholas Keuler
 • Mariana Motta
 • Rickie Voland
 • Lei Wang

2002-2003

 • David Anderson
 • John Carew
 • Leah Drye
 • Michael Evans
 • Michael Heckman
 • Michael Knudtson
 • Alexandra Riley
 • Landon Sego

2001-2002

 • Jianbin Fu
 • Rukmini Kethireddypally
 • Hui-Chuan Lai
 • Shi-Woei Lin
 • Justin Rhodes
 • Quynh Trzaskoma
 • Benjamin Trzaskoma
 • Eun-Sil Yim